contact now: +66-2694-0295-9 | e-mail: webdesign@porar.com
Website Step แบ่งออกเป็น
1. ข้อแนะนำสำหรับลูกค้าเพื่อให้เตรียมข้อมูลก่อนการจัดทำเว็บไซต์
ในการจัดทำเว็บไซต์ ลูกค้าควรมีวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ให้ชัดเจน ว่าต้องการจัดทำเพื่อ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สินค้าหรือบริการให้เป็นที่รู้จัก เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือขององค์กร หรือเพื่อเป็นช่องทางการขายตลาด เพื่อส่งเสริมการขาย ให้กับธุรกิจ เนื่องจากวัตถุประสงค์ จะเป็นข้อมูลเพื่อบ่งชี้ลักษณะของเว็บไซต์ และกำหนดโครงสร้างให้กับเว็บไซต์ อีกทั้งการกำหนดกุล่มเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อให้การจัดทำเว็บไซต์สามารถออกแบบทั้งตัวเว้บไซต์และโปรแกรมได้ เพื่อให้ได้เว็บไซต์ที่มีความคุ้มค่า ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ ขององค์กรหรือร้านค้าได้มากที่สุด
โดยท่านสามารถเลือกกรอกแบบฟอร์มเพื่อ สำรวจความต้องการจัดทำเว้บไซต์เบื้องต้น ได้ที่นี่! Download web spec.doc (64 kb)

2. ส่วนประกอบเว็บไซต์
การจัดทำเว็บไซต์มีขั้นตอน ดังนี้
Website Step Working Process Our Package Our Portfolio
PORARDESIGN DEPARTMENT ( PORAR WEB APPLICATION CO., LTD)
9/5 Ratchadaphisek 18, Ratchadaphisek road, Huaykwang, Bangkok, 10310, Thailand | Tel. +66-2694-0295 - 9 Fax. +66-2694-0293 Email. webdesign@porar.com
porar.com | thaiepay.com | rankgo.com | elephantsoft.com
Domain Name Web Hosting Web Design & Develop Web Promote